Rozmiar tekstu na stronie: 100% | 150% | 200%

O Sieci

Celem powstania Krajowej Sieci Teleaudiologii była poprawa jakości życia osób z zaburzeniami słuchu i mowy w Polsce poprzez zastosowanie rozwiązań telemedycznych. Telemedycyna, łącząc medycynę i telekomunikację, umożliwia świadczenie usług medycznych na odległość, niwelując tym samym bariery geograficzne i finansowe związane z przemieszczaniem się pacjentów do specjalistycznych ośrodków medycznych, oraz zwiększa dostęp pacjentów do doświadczonej, wykwalifikowanej kadry, a specjalistom udostępnia nowoczesne metody uczenia się i zdobywania doświadczenia.

Krajowa Sieć Teleaudiologii obejmuje 23 stanowiska telemedyczne umieszczone w ośrodku centralnym – Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach oraz w 20 współpracujących ośrodkach: 19 znajdujących się na terenie kraju oraz jednym ośrodku w Odessie na Ukrainie. Wszystkie stanowiska wyposażone są w zaawansowane urządzenia do nawiązywania połączeń telekonferencyjnych oraz systemy komputerowe ze specjalistycznymi klinicznymi interfejsami diagnostycznymi i aplikacjami koniecznymi do programowania procesorów mowy oraz innymi urządzeniami audiologicznymi sterowanymi zdalnie przez specjalistów z Kajetan. W każdym ośrodku współpracującym są przeszkoleni specjaliści: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy oraz audioprotetycy, współpracujący ze specjalistami ze Światowego Centrum Słuchu podczas telekonsultacji i teleopieki. Optymalne rozmieszczenie ośrodków pozwoliło na ich wykorzystanie zarówno do ciągłej opieki telerehabilitacyjnej, planowych wizyt telediagnostyczncyh, interwencyjnych wizyt awaryjnych w przypadku pojawienia się problemu słuchowego, telekonsultacji lekarskich trudnych przypadków medycznych, jak i monitorowania i telekonsultacji stacjonarnych pobytów rehabilitacyjnych (turnusów rehabilitacyjnych) w Łebie i wkrótce w Ciechocinku. Krajowa Sieć Teleaudiologii stanowi też platformę dla najbardziej zaawansowanej procedury – telefittingu.

Prace badawcze nad systemem telefittingu - zdalnego dopasowania systemu implantu ślimakowego zostały podjęte w 2005 roku. W 2007 roku nowa metoda została wdrożona do praktyki klinicznej. Bardzo dobre rezultaty stosowania nowej metody podczas wdrożenia pilotażowego zaowocowały powstaniem w 2009 roku nowej inicjatywy – Ogólnopolskiej Sieci Telerehabilitacji Słuchowej, obejmującej docelowo 20 ośrodków położonych na terenie kraju. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2010 roku do Sieci włączony został pierwszy ośrodek zagraniczny w Odessie na Ukrainie. W 2011 roku nastąpił dalszy rozwój Sieci, która wzbogaciła się o nowe metody diagnostyczne i badawcze oraz rozszerzony został zakres jej działania, co doprowadziło do zmiany nazwy na Krajowa Sieć Teleaudiologii.

Najważniejsze działania Krajowej Sieci Teleaudiologii obejmują:

Schmat komunikacji na linii specjalista pacjent w krajowej sieci teleaufiologii


Mapa ośrodków podpiętych w systemie